กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง

โรงเรียนวัดสันคะยอม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2562

Read More

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

10-12 ธค. 2561 โรงเรียนพาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 นาย

Read More

แข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

Read More

แข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

Read More